Skip to Main Content

Zotero

Editar citacions

Zotero permet editar una cita inserida a dins del text per afegir-hi el número de pàgines, suprimir un autor o afegir un prefix / sufix. Els passos a seguir són els següents:

  1. En el document de text, selecciona la citació que vols editar. Fixa't que queda ombrejada en gris.
  2. Des de la pestanya Zotero del processador de textos, prem el botó Add / Edit citation
  3. Apareixerà una caixa de cerca que conté la referència seleccionada. Clica damunt la referència i, en el formulari que s'obre, edita les dades que calguin.

Ecitar una citació

Font de la imatge: https://libguides.library.umkc.edu/zotero/wordextension

 

Si el que vols és esmenar una errada, no utilitzis aquesta opció. Obre la teva biblioteca a l'aplicació d'escriptori o a la web de Zotero i edita la referència. Quan el processador de textos i Zotero se sincronitzen l'error queda arreglat automàticament.

 

Més informació: Zotero - Word Processor Plugins