Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Mètodes de citació

Existeixen principalment dos mètodes de citació:

Sistema autor i data

Aquest sistema, també anomenat Harvard, s'utilitza àmpliament en treballs i publicacions de ciència i tecnologia.

La citació es caracteritza per anotar el cognom de l'autor i l'any de publicació. Pot anar entre parèntesis al final del paràgraf, per exemple (Torres 2019), o bé pot formar part de la narrativa del text, per exemple "En aquest sentit, Torres (2019) proposa... ".

La referència bibliogràfica s'entra pel cognom de l'autor, seguit de l'any i la resta d'elements. La bibliografia s'ordena alfabèticament.

 

Els estils APA, MLA, ISO-690 (autor-data), etc. són sistema autor i data

 

Una obra d'un autor

La forma més comuna de citar l'obra d'un sol autor és esmentar el cognom de l'autor i l'any d'edició de l'obra.

Si el nom de l'autor figura en el text, s'afegeix a continuació l'any entre parèntesi. Es pot incorporar el número de pàgina per localitzar el fragment concret que estem citant:

Citació

En el nostre cas, seguim el model orientat a l'usuari (Collins 1995).

Tal com ja apuntava Collins (1995), podem concloure que...

In this cases, "no UI can provide the structure that is lacking in the task itself " (Collins 1995, p. 35)

Bibliografia

Collins, D., 1995. Designing object-oriented user interfaceswathmey. Redwood City: Benjamin Cummings. ISBN 080535350X.

 

Diverses obres d'un mateix autor

Per citar a dins un mateix paràgraf obres del mateix autor, després del cognom s'anoten els anys d'edició corresponents a les diverses obres separats amb comes.

Si són diverses obres d'un mateix autor i del mateix any, s'afegeix una lletra minúscula (a,b,c, etc.) després de l'any d'edició.

També es pot incorporar la pàgina, número de taula, volums, etc. per localitzar el fragment que estem citant:

 

En el nostre cas treballarem amb bases de dades estratificades (Walker 1988, 1990, 1993)

 

A la figura 5.1 podem veure com els tretze operadors temporals d'Allen (1983a) es poden expressar en termes de punts de temps d'inici i de finalització (Allen 1983b).

  El mètode de Plexousakis (1993, p. 35; 1996, p. 64) formula les restriccions d'integritat...
  Necessitem que la base de dades sigui permissible (Salas 1995, vol. 2: p. 168, vol. 3: p. 119-123).

 

Diverses obres de diferents autors

S'escriuen totes dins del mateix parèntesi, separades per punt i coma:

  …vam estudiar la semàntica de les regles d'integritat temporals (Sistac 1994; Martín 2000).
  Seguint la cronologia presentada (Snodgrass 1990, 1992, 1993; Stam 1991), emmarcarem les primeres…
  Un estat d'una bd-dbt (Jensen 1992, p. 52; 1996, fig. 4.; Soon 1993, vol. 2: p. 25-26) correspon...

 

Una obra de diversos autors

Fins a tres autors, s'esmenten tots tres. Si n'hi ha més de tres, es pot posar el cognom del primer autor seguit de "i altres" o l'abreviació "et al.".

Si en un mateix text hi pot haver confusió entre grups d'autors que comencen pel mateix cognom, se cita el cognom del segon autor.

Dos autors Altres aplicacions d'aquest model són en l'àrea de les bases de dades deductives (Teniente i Olivé 1992).
Tres autors (Forrester-Knauss, Perren i Alsaker 2012)
Més de tres autors

Aquests quatre criteris (Doucet i altres 1997) ens ajudaran…

La versió del mètode de Mayol et al. (1998) va ser implementada directament en un sistema Prolog.

 

Obres sense autor principal

Se citen pel títol, igual que en la referència bibliogràfica:

  ​Hem fet servir per a aquest estudi un dels catàlegs publicats per l'OECE al llarg d'aquells dels anys estudiats (Catalogue of courses on Nuclear Energy 1961).
Sistema numèric

Les citacions incloses en el cos del treball es fan afegint números després del concepte o autor citat. Els números es posen entre parèntesis (1), (5-8), claudàtors [3], [5-8] o com a superíndexs4 segons l'estil bibliogràfic.

Si es transcriu de forma literal fragments d'un document, els números de volum, pàgines, etc. es poden indicar després del número de citació, ex. (5 p. 23) o bé 5 p. 23 .

La referència bibliogràfica anirà encapçalada pel número, el cognom de l'autor, i a diferència del sistema autor i data, l'any anirà després de l'editor de la publicació. La bibliografia anirà ordenada numèricament.

 

Els estils IEEE, Vancouver, ISO-690 (numèric), etc. són numèrics

 

Hi ha dos models: la numeració única i la numeració continuada.

 

Numeració única

S'assigna un número a cada citació d'un document i les citacions següents del mateix document reben el mateix número. Així cada document apareix només un cop a la bibliografia.

La llista de referències ha d'estar numerada i s'ordena numèricament.

 

Text d'exemple

Actualment, l'agricultura presenta nous aspectes relacionats amb les ciències socials que cal tenir en compte (13, 14). Es coneix per agricultura ecològica qualsevol sistema agrari les tècniques del qual no degraden el mitjà ambient (15).
Hi ha factors psicològics que poden influir en la compra d'aliments orgànics (16). Tal com apunta Klöckner (17 p. 56) "It has been demonstrated that enhancing the diffusion of organic food in the market is more complex than just lowering the absolute price for organic food".

Bibliografia

13. Reed, M., ed. Organic food and agriculture: new trends and developments in the social sciences [en línia]. Rikeja: InTech, 2012 [Consulta: 19 abril 2013].  ISBN 9789533077642. Disponible a: http://dx.doi.org/10.5772/1526.

14. Centro de Formación de la Asociación CAAE. Cultivos herbáceos en producción ecológica [en línia]. Sevilla: Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino, 2006 [Consulta: 13 desembre 2013]. Disponible a: www.cbpae.org/index.php?option=com_abook&view=book&id=97:cultivos-herbaceos-en-produccion-ecologica&catid=16:publicaciones&Itemid=141&lang=es

15. Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura y Ganadería. Manual de buenas prácticas agrarias en los diferentes sistemas productivos del olivar andaluz [en línia]. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 2006 [Consulta: 13 desembre 2013]. Disponible a: http://www.lasalmenas.es/manual/manual.pdf.

 

Numeració continuada

Les diferents citacions d'una mateixa obra reben números diferents, segons l'ordre en què van apareixent en el text.

La bibliografia resultant s'ordena numèricament per l'ordre d'aparició en el text independentment de si aquestes són la mateixa obra o no.

Text d'exemple

Actualment, l'agricultura presenta nous aspectes relacionats amb les ciències socials que cal tenir en compte (13, 14). Es coneix per agricultura ecològica qualsevol sistema agrari les tècniques del qual no degraden el mitjà ambient (15).
Hi ha factors psicològics que poden influir en la compra d'aliments orgànics (16). Tal com apunta Klöckner (17 p. 56) "It has been demonstrated that enhancing the diffusion of organic food in the market is more complex than just lowering the absolute price for organic food".

Bibliografia

13. Reed, M., ed. Organic food and agriculture: new trends and developments in the social sciences [en línia]. Rikeja: InTech, 2012. ISBN 9789533077642 [Consulta: 19 abril 2013]. Disponible a: http://dx.doi.org/10.5772/1526.

14. Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura y Ganadería. Manual de buenas prácticas agrarias en los diferentes sistemas productivos del olivar andaluz [en línia]. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 2006 [Consulta: 13 desembre 2013]. Disponible a: http://www.lasalmenas.es/manual/manual.pdf.

15. Centro de Formación de la Asociación CAAE. Cultivos herbáceos en producción ecológica [en línia]. Sevilla: Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino, 2006 [Consulta: 13 desembre 2013]. Disponible a: www.cbpae.org/index.php?option=com_abook&view=book&id=97:cultivos-herbaceos-en-produccion-ecologica&catid=16:publicaciones&Itemid=141&lang=es

16. Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura y Ganadería, ref. 14.

17. Reed, M., ref. 13 p. 56.